(by courtesy of K.Gitman, 1994)

(by courtesy of L.Gitman, 2009)

 

(by courtesy of B.Chigansky, 2017)