Home Page
מאמרים בעברית באתר


 

פרסומים באתר בעברית                                                

 

1. פרגה

2.  ראסל

3. ויטגנשטיין

4. פילוסופים אחרים

5. מוסיקה

6. יהדות

7. שונות

 

 

פרגה

אבות הפילוסופיה האנאליטית – כרך א: פרגה: לוגיקה משמעות, אודותיות
הופיע הספר. לפרטים ולרכישה כתבו-נא לgoryn.book@gmail.com
ניתן לראות את הספר מקוטע במדור ספרים באתר זה


 

 

ראסל

אבות הפילוסופיה האנאליטית - כרך ב: ראסל ואחרים

 

ויטגנשטיין

אבות הפילוסופיה האנאליטית - כרך ג: ויטגנשטיין: לשון, עולם, רוח

הופיע הספר. לפרטים ולרכישה כתבו-נא לgoryn.book@gmail.com
ניתן לראות את הספר מקוטע במדור ספרים באתר זה
 

פילוסופים אחרים 

מוסיקה
הופיע הספר:
גלעד ברעלי: בטהובן - הסונטות לפסנתר - העשור הראשון (1795-1805)

                                            לפרטים ולרכישה כתבו-נא לgoryn.book@gmail.com
 


ביצוע אידיאלי - חשיבות המוסיקולוגיה למוסיקה

על האינבנציות של בך

על הסונטות לפסנתר של מוצארט

מושגי מרחב במוסיקה - על סונטת ולדשטיין של בטהובן

 

יהדות

הופיע הספר: אמת ואמונה, חילוניות ועבודה זרה - מאמרים בענייני יהדות
                                 לפרטים ולרכישה כתבו-נא לgoryn.book@gmail.com
ניתן לראות את הספר מקוטע במדור ספרים כאן


פרשות מהמקרא
בלעם, יתרו והאתון
נאמנות אישית והקנאות לה - פרשת שרה והגר

מאמרים

לימוד תורה שחולן

הבנה, חילוניות ופיקציה

זהות ומעגלי הזדהות -

על מושג היראה של הרמב"ם -

אמת, טעות ובדיה אצל שפינוזה

אמונה ואורח חיים – בין ליבוביץ וויטגנשטיין

אין בתוכן אלא מה שמגולם בקליפה – ליבוביץ על אמונה, מדע ומצוות

גילוי וכיסוי בלשון ובאהבה אצל ביאליק - 

 

שונות

הלכות פינוי-בית של בית המשפט העליון – 
אימפריאליזם שיפוטי - פרצופו של שופט
פרדוקס הייחוס המשפחתי