36606
Lexical-Functional Grammar - דקדוק לקסיקלי-פונקציונלי

English


יהודה נ. פאלק
חדר 7812
שעות קבלה: ימי ד׳ 14:45-15:30

סמסטר ב׳ תשע״ב ימי א׳ 12:30-14:00 חדר 2506 וימי ד׳ 12:30-14:00 חדר 2306
קורס מתקדם בתחביר, החוג לבלשנות, מדור בלשנות גנרטיבית
שפת הקורס: עברית

״דקדוק לקסיקלי־־פונקציונלי״ הוא תיאוריית תחביר גנרטיבית לא טרנספורמטיבית. התיאוריה מבוססת על ייצוגים מקבילים ועצמאיים של מבנה תחבירי שטחי ופונקציות דקדוקיות שטחיות, וגם על מרכיב לקסיקלי פעיל. בקורס נבדוק את התוכן הקונצפטואלי של התיאוריה ומנגנוניה הפורמליים. כמו־כן נראה איך מנתחים קונסטרוקציות תחביריות מוכרות.

מבנה הקורס

 1. מושגים ופורמליזם
  1. מבוא ל־LFG [פרק 1]
   • L (לקסיקלי)
   • F (פונקציונלי)
   • G (דקדוק)
  2. מבנה פורמלי של התיאוריה: מבנה הרכיבים ותיאוריית X־באר [פרק 2]
  3. מבנה פורמלי של התיאוריה: מבנה פונקציונלי [פרק 3]
   • פונקציות תחביריות
   • המיפוי בין מבנה הרכיבים למבנה הפונקציונלי
  4. מבנה פורמלי של התיאוריה: מבנה הארגומנטים [פרק 4]
   • הסביל
   • אנאקוזטיביים
 2. ניתוח בסיסי ב־LFG
  1. קונטרול [פרק 5]
   • קונטרול אנאפורי
   • קונטרול פונקציונלי
   • ״השמטה״ ו״עלייה״
  2. מבני wh [פרק 6]
  3. אנאפורה [פרק 7]
 3. ניתוחים יותר מפורטים (עבודות סמינריוניות / מבחן סופי)
 4. סיכום [פרק 8]

ספר

Falk, Lexical-Functional Grammar: An Introduction to Parallel Constraint-Based Syntax.
לעדכונים ודברים אחרים הקליקו כאן.


דרישות הקורס

שיעורי בית 50%
מבחן בית 50%
הערה: מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית לקורס הזה. הערות על כתיבת עבודה סמינריונית (בינתיים באנגלית) ניתן להשיג כאן.


לינקים שימושיים

האגודה הבינלאומית לדקדוק לקסיקלי־פונקציונלי
רשימה של בלשנים שעובדים ב־LFG
דף הבית של LFG
פרסומים מהכנס השנתי של LFG
הביבליוגרפיה של LFG
LFG List (רשימת דיון במייל)
איך ליצור מבנים פונקציונליים (ודברים אחרים) במעבד תמלילים
כנס LFG 2012 (אוניברסיטת אוּדאיאנה, באלי, אינדונזיה), 28 יוני - 1 יולי 2012


דפים להורדה (פורמט PDF אקרובט)

סילבוס (4.3)
אנטומיה של מבנה פונקציונלי (7.3)
עוד מבנים פונקציונליים (11.3)
קטגוריות במבנה הרכיבים (18.3)
מבנים בעברית (25.3)


הודעות

מינוח LFG בעברית ובאנגלית

השיעור לא יתקיים בתאריך 21.3. נשלים את השיעור בהמשך הסמסטר.


שיעורי בית

ניתן 11.3; להגיש 18.3: תרגילי פרק 1 לתשובות לשאלה 3 הקליקו כאן.