36602 - Phonology -- פונולוגיה

English

פרופ׳ יהודה נ. פאלק
חדר 7812
שעות קבלה: ימי א׳ ו־ד׳ 14:45-15:30

סמסטר ב׳ תשע״ב ימי א׳ ו־ד׳ 10:30-12:00 בחדר 2331
קורס חובה, שנה א׳, החוג לבלשנות, מדור בלשנות גנרטיבית
שפת הקורס: עברית

מושגי יסוד בפונולוגיה: פונמות וייצוג תשתיתי, מופשטות, חוקים פונולוגיים, תכוניות מבחינות, ייצוג אוטוסגמנטלי, מבנה ההברות, מערכות הטעמה, מסומננות ואופטימליות. נשתמש בדוגמאות ממגוון שפות.

מבנה הקורס

 1. מבוא וחזרה על פונטיקה
 2. יסודות הפונולוגיה
  1. פונולוגיה מול פונטיקה
  2. ייצוג תשתיתי
  3. מופשטות
  4. חוקים פונולוגיים
 3. תכוניות מבחינות
  1. תכונות פונולוגיות
  2. תכוניות חיתוך
  3. תכוניות חותכים
 4. פונולוגיה אוטוסגמנטלית
  1. מבנה מערכת התכוניות
  2. השלד (נדבך העיתוי)
 5. הברות
 6. מערכות הטעמה
 7. מסומננות
  1. מלאֵי פונמות
  2. תיאוריית האוֹפּטימאליוּת

דרישות הקורס


דפים להורדה (פורמט PDF אקרובט)

סילבוס (4.3)
בסיס חיתוך (4.3)
סמלים פונטיים (4.3)
מושגי יסוד (11.3)
״פונמיוּת״ (14.3)
הפונמות של ספרדית (18.3)
ייצוג תשתיתי (25.3)
מוּפשטוּת (28.3)


הודעות

מינוח פונולוגי בעברית ובאנגלית

השיעור לא יתקיים בתאריך 21.3. נשלים את השיעור בהמשך הסמסטר.


שיעורי בית

ניתן 7.3; להגיש 14.3: תעתיק פונטי
ניתן 14.3; להגיש 25.3: זוגות מזעריים
ניתן 25.3; להגיש 15.4: ייצוג תשתיתי (ש״ב)